Polityka prywatności

RODO klauzula informacyjna o przetwarzaniu posiadanych danych osobowych

Szanowni Państwo,
Z uwagi na naszą współpracę i kontakty handlowe, jesteśmy w posiadaniu Państwa danych kontaktowych
oraz danych niezbędnych do spełnienia wymogów podatkowych czy rozliczeniowych z Państwa firmą.
Chcąc spełnić wobec osób fizycznych obowiązek informacyjny jaki nakłada na przedsiębiorców
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( tzw. RODO) informujemy:
1. Dane administratora danych – CLC Logistic Sp. z o. o. z siedzibą w Bąkowie (83-050) przy ulicy
Ordynackiej 8 informuje, że jest administratorem danych osobowych Klienta. Dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych wyznaczonego u CLC Logistic Sp. z o. o.: adres: Bąkowo (83-050) ulica Ordynacka 8, e-mail:
mroz@clclogistic.pl . Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy.
2. Cele i podstawy przetwarzania danych. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w następujących
celach:
a) w celu wykonania Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw.
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);
b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na CLC Logistic Sp. z o. o. z siedzibą w Bąkowie (83-
050) przy ulicy Ordynackiej 8 w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie
prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c
RODO);
c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a CLC Logistic Sp. z o. o. z siedzibą
w Bąkowie (83-050) przy ulicy Ordynackiej 8 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług CLC Logistic Sp. z o. o. z siedzibą w Bąkowie (83-
050) przy ulicy Ordynackiej 8 w trakcie obowiązywania Umowy z Klientem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. f RODO);
e) badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez CLC Logistic Sp. z o. o. z siedzibą w Bąkowie
(83-050) przy ulicy Ordynackiej 8 usług i jej produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) za zgodą wyrażoną przez Klienta, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo
wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów telefonicznych, przez
CLC Logistic Sp. z o. o. z siedzibą w Bąkowie (83-050) przy ulicy Ordynackiej 8 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w
celu zawarcia i wykonania Umowy.
3. Odbiorcy danych – CLC Logistic Sp. z o. o. z siedzibą w Bąkowie (83-050) przy ulicy Ordynackiej 8 może
ujawnić dane osobowe Klienta podmiotom świadczącym na rzecz CLC Logistic Sp. z o. o. z siedzibą w
Bąkowie (83-050) przy ulicy Ordynackiej 8 usługi prawne. CLC Logistic Sp. z o. o. z siedzibą w Bąkowie (83-
050) przy ulicy Ordynackiej 8 w związku z wykonywaniem Umowy ujawnia dane osobowe Operatorowi
Systemu Dystrybucyjnego. CLC Logistic Sp. z o. o. z siedzibą w Bąkowie (83-050) przy ulicy Ordynackiej 8
może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta:
CLC Logistic Sp. z o. o.
Ul. Ordynacka 8, 83-050 Bąkowo, PL
Tel. +48 509 33 22 21
www.clclogistic.pl
• dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz CLC Logistic Sp. z o. o. z siedzibą w Bąkowie (83-
050) przy ulicy Ordynackiej 8, w szczególności podmiotom świadczącym CLC Logistic Sp. z o. o. z siedzibą w
Bąkowie (83-050) przy ulicy Ordynackiej 8 usługi IT, prawne, księgowe, obsługowe, sprzedażowe,
agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie oraz partnerom CLC Logistic Sp. z o. o. z siedzibą w Bąkowie
(83-050) przy ulicy Ordynackiej 8, z którymi CLC Logistic Sp. z o. o. z siedzibą w Bąkowie (83-050) przy ulicy
Ordynackiej 8 współpracuje łącząc produkty lub usługi.
Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, CLC
Logistic Sp. z o. o. z siedzibą w Bąkowie (83-050) przy ulicy Ordynackiej 8 wymaga od takich dostawców
usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych
osobowych Klienta przetwarzanych przez nich w imieniu CLC Logistic Sp. z o. o. z siedzibą w Bąkowie (83-
050) przy ulicy Ordynackiej 8
4. Okres przechowywania danych – Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do
wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i
czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.
W trakcie obowiązywania Umowy z Klientem jego dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu
bezpośredniego produktów lub usług CLC Logistic Sp. z o. o. z siedzibą w Bąkowie (83-050) przy ulicy
Ordynackiej 8, i będą przechowywane do czasu wniesienia przez Klienta ewentualnego sprzeciwu wobec
przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów.
Z kolei po zakończeniu obowiązywania Umowy z Klientem jego dane osobowe będą przetwarzane w celu
marketingu bezpośredniego produktów lub usług CLC Logistic Sp. z o. o. z siedzibą w Bąkowie (83-050) przy
ulicy Ordynackiej 8 i będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Klienta. CLC Logistic Sp. z o. o. z
siedzibą w Bąkowie (83-050) przy ulicy Ordynackiej 8 pozostawi jednak imię, nazwisko oraz numer PESEL
Klienta – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania danych osoby w celach objętych sprzeciwem
lub objętych cofniętą zgodą.
5. Prawa Klienta – Klient ma prawo:
a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
d) ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.
f) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług
CLC Logistic Sp. z o. o. z siedzibą w Bąkowie (83-050) przy ulicy Ordynackiej 8 w trakcie obowiązywania
Umowy z Klientem, badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez CLC Logistic Sp. z o. o. z
siedzibą w Bąkowie (83-050) przy ulicy Ordynackiej 8 usług i jej produktów oraz zapraszania do wzięcia
udziału w konkursach organizowanych przez CLC Logistic Sp. z o. o. z siedzibą w Bąkowie (83-050) przy ulicy
Ordynackiej 8 – Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na
potrzeby realizacji takiego celu.
6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (np. wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług CLC Logistic Sp.
z o. o. z siedzibą w Bąkowie (83-050) przy ulicy Ordynackiej 8 po zakończeniu obowiązywania Umowy z
Klientem) – Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane
Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: mroz@clclogistic.pl
8. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że CLC
Logistic Sp. z o. o. z siedzibą w Bąkowie (83-050) przy ulicy Ordynackiej 8 przetwarza jego dane osobowe z
naruszeniem przepisów RODO.